KOKO TAXI TOUR CHIANGMAI

วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ที่ ชาวบ้านพากันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กันว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมือง เก่าโบราณที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีความ วิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความตั้งใจ ว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง) โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงามแฝง ด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัด เพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็นพระที่มีปฏิปทาจึง ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา จากผู้คนทั่วไป ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่และกลายเป็นที่รู้จักในเวลาไม่นาน

https://www.kokotaxitourchiangmai.comhttps://www.facebook.com/kokotaxitourhttps://twitter.com/kokotaxitour
รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ เช่ารถพร้อมคนขับเชียงใหม่ รถเช่าเชียงใหม่พร้อมคนขับ เช่ารถเชียงใหม่พร้อมคนขับ นำเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ รีวิวเชียงใหม่ แท็กซี่เชียงใหม่